тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Спеціальність:
Автомобільний транспорт


Спеціалізація:
Автомобілі та автомобільне господарство. (Розробка технологій експлуатації та ремонту; автотехнічна експертиза; діагностика систем автомобіля і передпродажна підготовка, організація і оптимізація перевезень; маркетингові дослідження ринку вітчизняних і зарубіжних автомобілів; виконання менеджерських функцій).Спеціальність:
Галузеве машинобудування


Спеціалізація:
Автомобілі та трактори. (Розробка нової техніки з використанням систем комп'ютерного проектування і сучасних інформаційних технологій; аналітичне та експериментальне дослідження і оптимізація конструктивних рішень; організація і проведення науково-дослідних робіт в області автотракторобудування).

Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.З 2002 р. випускається Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць. Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.

Харків НТУ "ХПІ", редакційна колегія: д.т.н., проф. Самородов В.Б. (Відп. Ред.), К.т.н. доц. Бондаренко О.І. (Зам. Відп. Ред.) К.т.н. та інші відомі вчені в області автомобілі - і тракторобудування.

Збірник публікує матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобілі - і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.

Збірник наукових праць "Конструювання і дослідження тракторів" заснований в 1968 році. Всього вийшло 7 випусків.

У ньому публікувалися матеріали по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів. Призначався для науковців і фахівців в області тракторобудування.

До складу редколегії в різний час входили: доктора технічних наук, професора: Коденко М.Н., Аврамов В.П., Александров Є.Є., Рославцев А.В.


Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування" заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків.

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками.

До складу редколегії входять: к.т.н., проф. Єпіфанов В.В., д.т.н., проф.Александров Е.Е., к.т.н., доц. Сергієнко М.Є. та ін.61002, Харків, вул. Кирпичева, 21
Кафедра "Автомобіле - і тракторобудування"
Тел. (0572) 40-04-64. • Розробка сучасних логістичних методів оптимізації діяльності автотранспортних підприємств.
 • Удосконалення методик теоретичних і експериментальних досліджень рушіїв гусеничних тракторів.
 • Розробка методології автоматизованого структурного синтезу трансмісії довільної структури з паралельним автоматичним конструюванням на основі базисних матриць елементів трансмісії математичної моделі системи.
 • Розробка та вдосконалення колісних і гусеничних машин для геологорозвідки з застосуванням невибухових джерел коливань.
 • Удосконалення систем підресорювання та віброзахист основних елементів колісних і гусеничних машин.
 • Розробка та вдосконалення систем автоматичного регулювання режимами роботи самохідних машин.
 • Створення засобів діагностики працездатності водія транспортного засобу для підвищення безпеки дорожнього руху • НАТІ, Російська федерація.

 • МГАУ, Російська федерація.

 • Університет м Русе, Болгарія. • Навчально-методична та науково-дослідна робота кафедри тісно пов'язана з виробничими об'єднаннями "Завод імені Малишева", "Харківське конструкторське бюро імені Морозова", ВАТ "Харківський тракторний завод", "Харківський завод самохідних шасі", Харківські авторемонтні заводи №№ 110 і 126, Запорізьким та Кременчуцьким автомобільними заводами, ВАТ "Харків-Авто", СТО та ремонту "Автохауз" та іншими провідними підприємствами України.
 • Основним замовником кадрів виступає ВАТ "Харків-Авто" Української автомобільної корпорації "УкрАвто", яка є дилером найбільших автомобільних концернів світу і має розгалужену мережу автосалонів і СТО.
 • Випускники кафедри займають ключові і керівні посади на великих підприємствах і фірмах, є видатними вченими і великими державними діячами.
Образцы гидрообъемно-механических трансмиссий
Зразки гідрооб'ємно-механічних трансмісій, розроблених кафедрою совмест-но з ВАТ "ХТЗ ім. С. Орджонікідзе" та ДП завод ім. Малишева. • "Щорічна конференція" Перспективи автомобілі - і тракторобудування "за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори, зареєстрована в реєстрі ВАК України, яка проводиться на кафедрі в квітні .

 • " Щорічна конференція МІКРОКАД. Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори. Час проведення: ( Травень ).
Призери конкурсу студентських наукових робіт 2020

Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим були відзначені дипломами ІІІ ступеня з участь у конкурсі студентських наукових робіт у 2020 році.

Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим Студенти кафедри Автомобіле-і тракторобудування Рябцев Олександр та Яценко Видим


диплом ІІІ ступеня Рябцев Олександр диплом ІІІ ступеня Рябцев Олександр


диплом ІІІ ступеня Яценко Видим диплом ІІІ ступеня Яценко Видим
Вітаємо нового кандидата наук

Наказом від 14.05.2020 №627 старшому викладачу кафедри "Автомобіле і тракторобудування" Мамонтову Анатолію Геннадійовичу присуджено науковий ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.

Захист дисертації відбувся 26.12.2019 в аудиторії № 11 кафедри ДВЗ НТУ «ХПІ» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13.
Тема роботи: «Поліпшення показників плавності ходу та динамічної навантаженості ходових систем колісних тракторів на транспортних роботах».

Науковий керівник:
доктор технічних наук, професор Самородов Вадим Борисович
Офіційні опоненти:
- доктор технічних наук, професор Пісарєв Валерій Петрович (Національна академія Національної гвардії України, професор кафедри автобронетанкової техніки)
- доктор технічних наук, доцент Шуляк Михайло Леонідович (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, професор кафедри тракторів і автомобілів)

Колектив кафедри щиро бажає подальших творчих успіхів!!!

Мамонтов Анатолій Геннадійович Мамонтов Анатолій Геннадійович
Сучасна профільна література на кафедрі автомобіле і трактробудування видання 2018 року

У відповідності до плану методичної роботи та з метою забезпечення навчального процесу якісною профільною літературою доц. Кожушко А.П. було підготовлено та видано навчальний посібник: Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні.

Навчальний посібник рекомендовано Вченою радою Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» як навчальний посібник для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», протокол № 8 від 2 листопада 2018 р.

Представлені матеріали містять основні викладки прикладної теорії коливань, а також дають змогу освоїти на практиці дослідження коливань, які властиві вузлам та агрегатам автомобілів і тракторів, знаходити шляхи боротьби з негативними наслідками коливань.

Призначено для студентів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників транспортного профілю.

Повне бібліографічне посилання:

Кожушко А.П. Коливання механічних систем в автомобіле- та тракторобудуванні: навчальний посібник / А.П. Кожушко. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – 316 c.

Коливання механічних систем в автомобіле- і тракторобудування: навчальний посібник Коливання механічних систем в автомобіле- і тракторобудування: навчальний посібник
Доцент кафедри АІТ Кожушко Андрій Павлович отримав стипендію КМУ

Згідно з рішенням колегії МОН України від 24.10.2018 року та постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05.11.2018 року доцент кафедри "Автомобіле-і тракторобудування" Кожушко Андрій Павлович переміг в конкурсі на отримання стипендій для молодих вчених НТУ " ХПІ "Кабінету Міністрів України.Делегації ПрАТ «Гідросила Груп» на кафедрі "Автомобіле-і тракторобудування"

Під час візиту делегації ПрАТ «Гідросила Груп» в НТУ «ХПІ» кафедру "Автомобіле-і тракторобудування" відвідав Голова Наглядової ради Павло Штутман. Мета візиту на кафедру - визначення напрямків перспективного співробітництва. Павло Штутман ознайомився з лабораторією кафедри, тематикою наукових досліджень і поспілкувався з провідними викладачами.

Павло Штутман (ПрАТ «Гідросила Груп»), Євген Сокіл (НТУ Павло Штутман (ПрАТ «Гідросила Груп»), Євген Сокіл (НТУ "ХПІ"), Вадим Самородов (НТУ "ХПІ" каф. "АІТ")


Павло Штутман (ПрАТ «Гідросила Груп»), Євген Сокіл (НТУ Павло Штутман (ПрАТ «Гідросила Груп»), Євген Сокіл (НТУ "ХПІ"), Вадим Самородов (НТУ "ХПІ" каф. "АІТ")


Лабораторний стенд трактора Т150-К (НТУ Лабораторний стенд трактора Т150-К (НТУ "ХПІ" каф. "АІТ")
XV Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека-2018"

З 09 по 12 жовтня 2018 року на території Міжнародного виставкового центру відбулася XV Міжнародна спеціалізована виставка "Зброя та безпека-2018", організована в єдиному форматі з XI Міжнародним авіакосмічної салоном "Авіасвіт-ХХІ" та XVII Міжнародної спеціалізованої виставкою "Технології захисту / ПожТех -2018 ". Уже кілька років поспіль виставка символічно проводитися напередодні Дня захисника України. НТУ ХПІ був представлений декількома стендами, в тому числі розробкою кафедри "Автомобіле-і тракторобудування"

проф. Самородов В.Б. з магістрами Стамбульського технічного унаверсітета в ході відвідування ПАТ проф. Самородов В.Б. з магістрами Стамбульського технічного унаверсітета в ході відвідування ПАТ "Гідросила" м Кропивницький


Заступник міністра освіти і науки України Стріха М.В. (Другий зліва) і проректор НТУ Заступник міністра освіти і науки України Стріха М.В. (Другий зліва) і проректор НТУ "ХПІ" Марченко А.П. (Другий праворуч) на стенді НТУ "ХПІ"


Делегація з Туреччини на стенді НТУ Делегація з Туреччини на стенді НТУ "ХПІ"


Робочий момент на експозиції НТУ Робочий момент на експозиції НТУ "ХПІ"
Конкурс проектів магістрів 2017

За результатами внутрішньоуніверситетське конкурсу робіт магістрів кафедри автомобіле- і тракторобудування випуску 2016 зайняли наступні місця:
Дига Вадим гр. ТМ-71БМ (керівник доц. Краснокутський В.Н.) - 2 місце;
Власенко Руслан гр. ТМ-20АМ (керівник проф. Сергієнко М.Є.) - 3 місце.Доповідь на Міжнародній науково-технічній конференції (м.Львів)

11-12 травня 2017 зав. каф. проф. Самородов В.Б., а також к.т.н. доц. Краснокутський В.М. і к.т.н. проф. Сергієнко М.Є. представили доповіді на Міжнародній науково-технічній конференції "Перспективи розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ", яка проходила на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Львів.

проф. Губель М.Г. (НАСВ), к.і.н. доц. Слюсаренко О.В. (НАСВ), д.і.н. проф. генерал-лейтенант Ткачук П.П. (НАСВ), д.т.н. проф. Самородов В.Б. (ХПІ), к.т.н. проф. Сергієнко М.Є. (ХПІ), к.т.н. доц. Краснокутський В.Н. (ХПІ), к.т.н. Хаустов Д.Є. (НАСВ) проф. Губель М.Г. (НАСВ), к.і.н. доц. Слюсаренко О.В. (НАСВ), д.і.н. проф. генерал-лейтенант Ткачук П.П. (НАСВ), д.т.н. проф. Самородов В.Б. (ХПІ), к.т.н. проф. Сергієнко М.Є. (ХПІ), к.т.н. доц. Краснокутський В.Н. (ХПІ), к.т.н. Хаустов Д.Є. (НАСВ)


Доповідає проф. Самородов В.Б. Доповідає проф. Самородов В.Б.


Робочий момент конференції Робочий момент конференції
Зустріч студентів кафедри з роботодавцями

Співробітники кафедри автомобіле- і тракторобудування НТУ «ХПІ» презентували понад п’ятнадцять авторських навчальних і наукових посібників, виданих за останні кілька років. Заходи пройшли в науковій бібліотеці ХПІ. У них взяли участь декан факультету транспортного машинобудування Віталій Єпіфанов, начальник методичного відділу Юрій Панфілов, завідувач кафедри автомобіле- і тракторобудування Вадим Самородов, завідувач кафедри електричного транспорту і тепловозобудування Віктор Омельяненко, автори книг, співробітники та студенти кафедри автомобіле- і тракторобудування.

Вступительное слово зав. каф. Самородова В.Б. Вступне слово зав. каф. Самородова В.Б.


Конструкции Автомобилей и тракторов и их анализ Конструкции Автомобилей и тракторов и их анализ


Конструкции Автомобилей и тракторов и их анализ Представляє доц. Сергиенко М.Е. (Самородов В.Б., Краснокуцький В.М.)


Автозаправні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали Автозаправні комплекси та автомобільні експлуатаційні матеріали


Конструкции Автомобилей и тракторов и их анализ Представляє доц. Агапов О.М. (Самородов В.Б., Краснокуцький В.М.)


Автомобиль. Особенности конструкции Автомобиль. Особенности конструкции


Представляет доц. Сергиенко Н.Е. Представляє доц. Сергиенко М.Е.


Надійність в автомобіле- і тракторобудуванні Надійність в автомобіле- і тракторобудуванні


Представляє доц. Мандрика В.Р. (Самородов В.Б., Краснокуцький В.М.) Представляє доц. Мандрика В.Р. (Самородов В.Б., Краснокуцький В.М.)


Гідравлічне обладнання будівельних і дорожніх машин Гідравлічне обладнання будівельних і дорожніх машин


Эксплуатация гидравлического оборудования строительных машин, Гидравлическое оборудование строительных машин Эксплуатация гидравлического оборудования строительных машин
Гидравлическое оборудование строительных машин


Представляє доц. Мандрика В.Р. (Самородов В.Б., Краснокуцький В.М.) Представляє доц. Аврунін Г.А.


Тракторобудування в Україні: передумува, історія і тенденціх розвитку ... Тракторобудування в Україні: передумува, історія і тенденціх розвитку ...


Трактростроение: история и фалеристика Трактростроение: история и фалеристика


Тракторы на почтовых изделиях, денежных знаках, лотерейных билетах Тракторы на почтовых изделиях, денежных знаках, лотерейных билетах


Представляє доц. Кривоконь О.Г. Представляє доц. Кривоконь О.Г.


Динаміка процесу гальмування колісних тракторів з безступінчастими гідрооб'ємно-мехнічними трансмісіями Динаміка процесу гальмування колісних тракторів з безступінчастими гідрооб'ємно-мехнічними трансмісіями


Представляє доц. Бондаренко А.І. Представляє доц. Бондаренко А.І.


Декан ТМ факультета Єпіфанов В.В. Керівник методичного відділу НТУ "ХПІ"


Декан ТМ факультета Єпіфанов В.В. Декан ТМ факультета Єпіфанов В.В.
Презентація наукових розробок кафедри

Сьогодні аграрний сектор є потужним рушієм економіки України - саме він є стратегічним вектором розвитку десятків галузей промисловості і забезпечує продовольчу і енергетичну безпеку держави. Фундаментом розвитку аграрного сектора є створення і ефективне використання колісних і гусеничних тракторів в поєднанні з сучасними високо продуктивними навісними сільськогосподарськими знаряддями.

Кількість моделей тракторів з безступінчатими гідрооб'ємно-механічними трансмісіями (ГОМТ) з кожним роком значно збільшується, що свідчить про їх незаперечні переваги, а саме: ГОМТ дозволяє вибрати оптимальні, відповідно агротехнічним вимогам і погодних умов режими роботи за швидкістю і тягового зусилля; знижує палива, полегшує працю тракториста і покращує ергономіку трактора в цілому, в результаті чого підвищується продуктивність праці; ГОМТ підвищує надійність роботи двигуна і механічної частини трансмісії завдяки демпфируючим властивостями робочої рідини гидропередачі; ГОМТ істотно підвищує ефективність і надійність гальмової системи трактора; ГОМТ дозволяє отримати малі стійкі «повзучі» швидкості, виконуючи роль «активного» ходозменшувача, які розширюють функціональні можливості трактора і надзвичайно зручні при агрегатуванні різного технологічного устаткування.

Дослідний зразок ГОМТ вперше синтезований, розроблений в НТУ «ХПІ» та виготовлений на АТ «ХТЗ» з метою підвищення продуктивності і істотного поліпшення ергономічності трактора. ГОМТ є наукомістким об'єктом, захищена патентами і науковими публікаціями. Науковий супровід по проекту ГОМТ і авторський нагляд в процесі виготовлення проводився за участю НТУ «ХПІ». Створена НТУ «ХПІ» та АТ «ХТЗ» оригінальна безступінчата гідрооб'ємно-механічна трансмісія, вперше на пострадянському просторі успішно випробувана на тракторах серії ХТЗ-170/240 і розрахована на двигуни потужністю 125 ... 176 кВт (170 ... 240 к.с. ).

Стосовно до трактора ХТЗ-242К ГОМТ має 4 технологічних тягово-швидкісних діапазону при русі вперед до швидкостей 9,6 км / год; 13,2 км / год; 22,0 км / год і до максимальної швидкості 40,0 км / год і 2 - при русі назад до 21,0 км / год і до 40,0 км / год, на кожному з яких безступінчатий регулюється швидкість і тягове зусилля трактора.

Синтез конструктивних параметрів ГОМТ здійснений за принципом максимуму ККД при реалізації основних технологічних операцій при експлуатації трактора (оранка, дискування, боронування, культивація, посів, транспортування причепа і ін.). Це забезпечує ефективну роботу трактора при роботі двигуна як в режимах реалізації максимальної потужності, так і при мінімальній витраті палива. Середній ККД ГОМТ в інтервалі швидкостей від 5 км / год до 40 км / год - 0,82.

ГОМТ забезпечує ефективне комплексне гальмування додатково до штатної пневматичною гальмівною системою трактора за рахунок дисипації енергії в гідравлічній гілки потужності.

Саме цією розробкою зацікавилися представники Турецького агропромислового комплексу. Напередодні відвідування ВУЗа іноземними інвесторами кафедру відвідав ректор НТУ "ХПІ" проф. Сокол Є.І.Захист дисертації Мітцель Миколи Олександровича

30.08.2016 відбувся успішний захист дисертації кандидата технічних наук Мітцель Миколи Олександровича.

Тема: "Вплив особливих зон роботи гідропередачі на техніко-економічні показники колісніх тракторів з безступінчастимі гідрооб'ємно-механічніми трансмісіями"

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Самородов Вадим Борисович

Офіційні опоненти:

- Доктор технічних наук, професор Артемов Микола Прокопович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенко, м. Харьков, професор кафедри тракторів і автомобілів.
- Кандидат технічних наук, доцент Тимків Олексій Миколайович, НТУ, м Київ, доцент кафедри автомобілів.

Захист дисертації Островерха Олександра Олеговича

29.08.2016 відбувся успішний захист дисертації кандидата технічних наук Островерха Олександра Олеговича.

Тема: "Теоретичне обґрунтування використання безступінчастих гідрооб’ємно-механічних трансмісій на автомобілях для ремонту нафтогазових свердловин"

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Самородов Вадим Борисович

Офіційні опоненти: - Доктор технічних наук, професор Монастирський Юрій Анатолійович, КНУ, Кривому Розі, зав. кафедри Автомобільного транспорту - Кандидат технічних наук, доцент Павленко Олександр Володимирович, КНУ, м.Кременчук, доцент кафедри автомобілів і тракторів

Захист дисертації Бондаренко Анатолія Ігоровича

16 червня 2016 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.13 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбувся успішний публічний захист дисертації, представленої R03; R03; на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори, Бондаренко Анатолієм Ігоровичем.

Тема: "Наукове обгрунтування нових технічних рішень процесу гальмування колісних тракторів з безступінчатими R03; R03; гідрооб'ємно-механічними трансмісіями"

Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобіле- і тракторобудування НТУ "ХПІ" Самородов Вадим Борисович.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Ніконов Олег Якович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри інформаційних технологій і мехатроніки; доктор технічних наук, професор Таран Ігор Олександрович, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет", м.Дніпропетровськ, завідувач кафедри управління на транспорті; доктор технічних наук, доцент Кльоц Дмитро Михайлович, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", професор кафедри автомобілів і транспортної інфраструктури.

Захист дисертації Кожушко Андрія Павловича

19.05.2016 відбувся успішний захист дисертації кандидата технічних наук Кожушко Андрія Павловича.

Тема: "Підвищення техніко-економічних показніків колісніх тракторів з безступінчастими трансмісіями раціональною зміною параметрів регулювання гідромашин в процесі розгону"

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Анатолій Ігорович

Офіційні опоненти: - Доктор технічних наук, професор Ніконов Олег Якович, ХНАДУ, професор кафедри Інформаційних технологій і мехатроніки - Доктор технічних наук, професор Таран Ігор Олександрович, ДВНЗ «НГУ», м Дніпропетровськ, завідувач кафедри управління на транспорті

На АТ ХТЗ запустили перший трактор з безступінчатим трансмісією, розробленою вченими НТУ «ХПІ» та фахівцями заводу

Протягом декількох місяців розробка вчених впроваджувалася і проходила випробування в стендовх умовах, і тепер перший трактор продемонстрував свої нові можливості, придбані, завдяки новій безступінчатій трансмісії.

На церемонії запуску присутні: Генеральний директор АТ «ХТЗ» В.В. Губін, технічний директор АТ «ХТЗ» В.І. Аносов, в.о. ректора НТУ «ХПІ» д.т.н., професор А.П.Марченко, проректор НТУ «ХПІ», д.т.н., професор Л.Л.Товажнянскій, проректор НТУ «ХПІ», д.т.н. ., професор Є.І. Сокіл, завідувач кафедри автомобіле- і тракторобудування »НТУ« ХПІ », заст. технічного директора АТ «ХТЗ» д.т.н., професор В.Б.Самородов, декан факультету транспортного машинобудування НТУ «ХПІ», професор В.В. Єпіфанов та ін.

Нова трансмісія завдяки принципу безступінчатості, тобто плавності керування швидкістю і тяговим зусиллям, збільшує продуктивність тракторів, економить паливо і одночасно з цим суттєво зменшує психофізичні навантаження на тракториста. Створена двухпоточная бесступенчатая гідрооб'ємно-механічна трансмісія для лінійки колісних тракторів АТ «ХТЗ» - перша оригінальна на пострадянському просторі трансмісія, яка вже захищена патентами. При цьому вона значно дешевше закордонних аналогів і дозволяє тракторам виробництва ХТЗ залишатися в бюджетному сегменті ринку, що підвищує їх конкурентоспроможність. «Близько двох років тому НТУ« ХПІ »та ХТЗ підписали договір про стратегічне партнерство, і вже сьогодні він дав реальні плоди. Разом ми створили продукт, який здатний гідно конкурувати на світовому ринку, забезпечуючи високу продуктивність, якість і при цьому залишатися в колишньому ціновому сегменті бюджетної техніки. Трактор з новою безступінчатим трансмісією буде представлений на виставці в Ганновері (Німеччина) і сподіваюся, зацікавить ще більше потенційних покупців », - Владислав Губін.

Нова безступінчата трансмісія дає ряд переваг: забезпечує плавне безступінчасте регулювання роботою трактора, дозволяючи вибрати оптимальний по агротехнічним вимогам і погодних умов режими по швидкості і тягового зусилля; підвищує продуктивність праці; полегшує працю тракториста і покращує ергономіку трактора в цілому; сприяє підвищенню надійності роботи двигуна і гальмівної системи трактора; знижує витрату палива, а також має ціну, меншу в рази, ніж у провідних світових виробників. Ще однією важливою перевагою нової трансмісії є те, що вона орієнтована не тільки на установку в нові трактори серії ХТЗ-170/240, але може використовуватися на вторинному ринку для тракторів серій ХТЗ-150К, 170 та 172.

Андрій Марченко подякував керівництву заводу насамперед за те, що саме нинішні керівники ХТЗ повірили в науковий потенціал вчених НТУ «ХПІ», профільної кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» і дали їм можливість втілити їх задум зі створення оригінальної безступінчатим трансмісії. Він також висловив надію, що і надалі будуть реалізовуватися інноваційні наукомісткі проекти, поява яких просто неможливо без тісної співпраці наукової установи і промислового підприємства.

Леонід Товажнянський відзначив: «Спочатку була ідея, яка об'єднала творчі колективи вчених НТУ« ХПІ »та ХТЗ. Нею загорілися всі - від провідних вчених і інженерів до молодих співробітників. Спільними зусиллями вони створили новий образ трактора ХТЗ з безступінчатим трансмісією, який став свого роду символом успішної співпраці підприємства і університету. Така схема співпраці була популярною і раніше, коли існувало багато НДІ, а зараз ми повертаємося до того ж: під одним дахом розробка проходить три етапи: ідея - рішення - втілення ». «Для нас дуже важливо, що завод залучає до діяльності студентів і молодих вчених. Таким чином, фахівці можуть відчути реалії та умови роботи ще зі студентських років, так вони формують чітке уявлення, що їх чекає після захисту дипломів. З іншого боку, підприємство отримує молодих фахівців вже з досвідом роботи, тому їх адаптація на робочому місці відбувається швидше », -зазначає Євген Сокіл.

Нова трансмісія захищена трьома патентами України, особливості її роботи опубліковані в ряді статей в авторитетних наукових виданнях. На даному етапі дослідні зразки трансмісії вже виготовлені, проведені заводські стендові і ходові натурні випробування в складі трактора, які підтвердили ефективність створеної безступінчатим трансмісії. В даний час нова безступінчата гідрооб'ємно-механічна трансмісія ГОМТ -1С встановлена R03;R03;на трактор ХТЗ-210, на якому відпрацьовується її мікропроцесорна система управління і робота в складі трактора при виконанні транспортних і сільськогосподарських технологій.

Розроблена трансмісія викликала великий інтерес серед фермерів і фахівців в області сільгоспмашинобудування на міжнародній виставВипуск журналу Agrotoday 2014

У журналі Ви знайдете:

1) Новинки техніки аграріїв.
2) Ефективне використання комплексів трактор-сільгоспзнаряддя.
3) Шляхи енерго- і грунтово-заощадження.
4) Перспективи розвитку техніки ХТЗ.
5) Родзинки агротехнічного застосування і агрегування тракторів ХТЗ з усім спектром грунтообробної і сіючої техніки.

ХТЗ спільно з НТУ «ХПІ» розробили нову двухпоточну безступінчату гідрооб'ємно-механічну коробку для колісних тракторів серії ХТЗ-170/240

Харківський тракторний завод спільно з НТУ «ХПІ» розробили нову двухпоточну безступінчату гідрооб'ємно-механічну трансмісію (ГОМТ) для колісних тракторів серії ХТЗ-170/240 як альтернативу серійної ступінчастою механічною коробці передач 16х8 і розрахована на двигуни потужністю 125 ... 176 кВт (170 ... 240 л.с.).

Тісна співпраця колективу кафедри «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» та фахівців АТ «ХТЗ» при постійній увазі і сприяння в реалізації цього проекту з боку ректора НТУ «ХПІ» проф. Товажнянського Л.Л. і Генерального директора АТ «ХТЗ» Губіна В.В. дозволили в рекордні терміни створити наукомістку і високоуніфіцірованную безступінчату трансмісію для вітчизняних тракторів.

Її використання буде ефективно як на нових тракторах серії ХТЗ-170/240 так і на вторинному ринку при заміні існуючих східчастих механічних трансмісій на нові безступінчаті ГОМТ.

Нова ГОМТ викликала величезний інтерес серед фермерів і фахівців в області сільгоспмашинобудування на міжнародній виставці «Агросалон-2014» і на міжнародному форумі по відродженню фермерських господарств в Україні «Агропорт-2014».

Кафедра «Автомобіле- і тракторобудування» НТУ «ХПІ» за роки її існування внесла гідний внесок у становлення і розвиток наукової думки в області теорії автомобілів і тракторів. Вона займає одне з провідних місць за рівнем підготовки висококваліфікованих кадрів в області автомобіле- і тракторобудування.

Одне з головних наукових напрямків кафедри - структурний і параметричний синтез безступінчатих трансмісій сучасних транспортних засобів.Патенти співробітників кафедри в 2014 р

Співробітники кафедри постійно беруть участь у госпдоговірній тематиці беручи участь в розробці сучасних пристроїв і систем автотранспортної та сільськогосподарської техніки. Одним з результатів спільної роботи з провідними підприємствами регіону є оформлення патентного захисту розробок на міжнародному рівні. Так в 2014 станом на квітень уже опубліковано 2 патенти на корисну модель і 1 патент на винахід.

Номер

Назва Автори

Дата публікації

103642

трансмісія транспортного засоби Калінін С.В., Самородов В.Б., Забєлішінській З.Е., Пономарьов Є.П., Скрипник І.А., Калиновський В.С., Шаповалов Ю.К., Шейко М.Ф., Чудновській О.М., Деркач О.І., Рябиченко Є.О., Аврунін Г.А., Мірошниченко М.В., Шуба С.О., Яловол І. В.

11.11.2013

86622

Гідрооб'ємно-механічна трансмісія транспортного засоби Самородов В.Б., Деркач О.І., Аврунін Г.А., Шуба С.О.

10.01.2014

86624

Гідрооб'ємно-механічна трансмісія транспортного засоби Самородов В.Б., Деркач О.І., Аврунін Г.А., Шуба С.О.

10.01.2014

Патенти співробітників кафедри за 2013

Новизна і актуальність спільних розробок співробітників кафедри і провідних підприємств галузі (ПАТ «У.П.Е.К.» і ПАТ «ХТЗ») щорічно підтверджується оформленням нових патентів на винаходи і корисні моделі. Так в 2013 станом на жовтень вже опубліковано 13 патентів

Номер

Назва Автори

Дата публікації

77312

трансмісія гібрідного транспортного засоби Самородов В.Б. Деркач О.І. Шуба С.О., Мірошниченко М.В., Яловол І.В., Рябіченко Є.О.

11.02.2013

101130

Гідрооб'ємно-механічна трансмісія транспортного засоби Самородов В.Б. Деркач О.І. Шуба С.О., Мірошниченко М.В., Яловол І.В., Рябіченко Є.О.

25.02.2013

78649

способ регулювання швидкості транспортного засоби з гідрооб'ємно-механічною трансмісією Самородов В.Б. Деркач О.І. Шуба С.О., Яловол І.В., Рябіченко Є.О.

25.03.2013

сто одна тисяча вісімсот п'ятьдесят одна

Коробка передач Калінін С.В., Самородов В.Б., Забєлішінській З.Е. Скрипник І.А. Калиновський В.С., Деркач. О.І. Рябіченко Є.О., Шаповалов Ю.К.

13.05.2013

81154

Гідрооб'ємно-механічна трансмісія транспортного засоби Самородов В.Б. Деркач О.І. Аврунін Г.А. Шуба С.О.

25.06.2013

130362

Росія

гідрооб'ємна-механічна трансмісія транспортного засобу Самородов В.Б. Деркач О.І. Шуба С.А., Мірошниченко Н.В., Яловол І.В., Рябиченко Е.А.

20.07.2013

09302

Білорусь

гідрооб'ємна-механічна трансмісія транспортного засобу Самородов В.Б. Деркач О.І. Шуба С.А., Мірошниченко Н.В., Яловол І.В., Рябиченко Е.А.

30.06.2013

81157

способ Екстреного гальмування транспортного засоби з гідрооб'ємно- механічною трансмісією Самородов В.Б. Бондаренко А.І. Єпіфанов В.В.

25.06.2013

81159

способ службового гальмування транспортного засоби з гідрооб'ємно- механічною трансмісією Самородов В.Б. Бондаренко А.І. Єпіфанов В.В.

25.06.2013

103553

способ регулювання швидкості транспортного засоби з гідрооб'ємно- механічною трансмісією Самородов В.Б. Єпіфанов В.В. Деркач О.І. Мірошниченко М.В. Шуба С.О.

25.10.2013

101711

Двопотокова муфта зчеплення Сергієнко М.Є. Сергієнко А.М. Худолій О.І.

25.04.2013

101756

Пристрій для захисту кузова транспортного засоби Худолій О.І. Сергієнко М.Є. Сергієнко А.М.

25.04.2013

102134

Багатоствольна пускова установка Сергієнко М.Є. Худолій О.І. Волков В.П. Волонцевич Д.О.

10.06.2013Нові збірники статей (2013)

Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. - Х.: НТУ «ХПІ». - 2013. - № 29 (1002). - 162 с.

Зміст:

Автомобілебудування

1. Сахно В. П., Вербицький В. Г., Кондратьєв В. В. Вплив поздовжньої сили у плямі контакту ведучих коліс на курсову стійкість автомобіля
2. Сітовський О. П., Дембіцькій В. М. Обґрунтування та вибір крітеріїв ОЦІНКИ процесса електродінамічного гальмування во время руху гібрідного транспортного средства на затяжному спуску
3. Ніконов О. Я., Середина А. І. Перспективи використання електричного приводу в автомобілі
4. Самородов В. Б, Островерх А. О., Кожушко А. П. Аналіз технологічного режиму роботи безступінчатим гідрооб'ємно-механічної трансмісії з використанням вітчизняних гідроагрегатів автомобіля для ремонту нафтогазових свердловин
5. Нечитайло Ю. А, Бажінова Т. О. Оцінка режімів роботи гібрідніх силових установок
6. Куликов Ю. А., Ажиппо А. Г., Оробця Т. А. Вибір раціональних параметрів оребрення труб теплообмінних апаратів для в'язких рідин
7. Дячук М. В. Розробка імітаційно-фізичної моделі модулятору ABS пневматічної гальмівної системи вантажних автомобілів
8. Ліходій О. С. Визначення оптимальних параметрів кермового трапецій керованих осей напівпрічепа
9. Кльоц Д. М. Оцінка стійкості автомобіля проти заносу при русі по нерівній дорозі
10. Селевіч С. Г. Зважена медіанна фільтрація для короткострокового прогнозування швидкостей транспортних потоків br /> 11. Банников В. А. Вплив однонаправленного розвалу коліс одноосного причепа на ступінь його бокового зміщення

ТРАКТОРОБУДУВАННЯ

12. Самородов В. Б., Бурлига М. Б., Шуба С. А. Результати польових випробувань і порівняння їх з розрахунком для основних техніко-економічних показників тракторів
13. Ребров А. Ю., Кучков В. В., Красноярузького І. С. Дослідження тягово-зчіпних властивостей тракторних шин з використанням їх універсальних характеристик
14. Захарчук В. І. Оцінка доцільності переведення транспортних ЗАСОБІВ на Альтернативні паливо з технічної та екологічної позіцій

АВТОМОБІЛІ ТА Автомобільне ГОСПОДАРСТВО

15. Сахно В. П., Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І., Костюк П. П. Експериментальна дослідження повороткості легкового автомобіля малого класу
16. Гарачук О. В., Кузьмін В. С., Акімова В. П. Формування обсягів виробництва послуг автосервісу
17. Монастирський Ю. А., Гальченко А. В. Статистичний аналіз причин віходів з ладу гідромеханічніх трансмісій кар'єрних САМОСКИДіВ вантажопідйомністю 30-45 т
18. Аргун Щ. В. Магнітно-імпульсні установки - джерела потужності у технологіях з Використання ЕНЕРГІЇ електромагнітніх полів

Експлуатація І Техніко-економічні ПОКАЗНИКИ АВТОМОБІЛІВ ТА тракторів

19. Коструб В. А., Кравченко А. П. Аналіз термокінетичних параметрів плетільних-пултрузійний процесу формування композитних стрижнів для силових автомобільних конструкцій
20. Смирнова А. О. Методика ОЦІНКИ палівної економічності гібрідніх автомобілів
21. Сакене О. П. Проблема нормування ресурсу шин вантажних автомобілів та Особливості прогнозування їх терміну служби
22. Кужель В. П. Методика налаштування моделі визначення дальності відімості дорожніх об'єктів в темну пору доби

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЧНІХ СИСТЕМАХ

23. Прилепський Ю. В., Грицук І. В. Використання фізичної моделі для дослідження процесів рекуперації в транспортних засобах з електричною передачею
24. Скворчевській О. Є. Обґрунтування возможности роботи елемента сопло-заслінка Із послідовно включених зворотнього клапаном
25. Куць Н. Г. Теплові насоси на транспорті
26. Ткаченко В. Н. Аналіз методик визначення коефіцієнта корисної дії хвильової зубчастої передачі


Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. - Х.: НТУ «ХПІ». - 2013. - № 30 (1003). - 162 с.

Зміст:

автомобілебудування

1. Сахно В. П., Корпач О. А. Методика визначення ряду передавальних чисел коробки передач за умови мінімального шляху розгону автомобіля
2. Ніконов О. Я., Шуляков В. М. Дослідження якості адаптивних нейро-фаззі регуляторів автомобіля на базі методу субтрактівної кластерізації
3. Бондаренко А. І., Хассан Аль Ражаб Дослідження процесса гальмування транспортних ЗАСОБІВ з пневматичним гальмівнім приводом
4. Дембіцькій В. М. Дослідження приводу гальмівної системи транспортного засоби з гібрідною силовою установкою та рекуперацією ЕНЕРГІЇ
5. Богатчук І. М, Прунько І. Б. Відновлення розмірніх параметрів зношеніх зовнішніх поверхонь штовхачів ЗІЛ-130 електроіскровім НАРОЩУВАННЯ и зміцненням
6. Клімов Е. С. Дослідження Траєкторії руху точки контакту жорсткий керованого фальш-колеса з опорною поверхнею при повороті на місці

ТРАКТОРОБУДУВАННЯ

7. Самородов В. Б., Удод І. В., Деркач О. І. Аналіз і технічне обґрунтування двухпоточной безступінчатим гідрооб'ємно-механічної трансмісії бульдозера
8. Артьом М. П. Методологія ОЦІНКИ функціональної стабільності машинно-тракторного агрегату за крітерієм стійкості руху

АВТОМОБІЛІ ТА Автомобільне ГОСПОДАРСТВО

9. Монастирський Ю. А., Сістук В. А. Закономірності руху колісної машини на повороті при примусовому регулювання обертання ведучих коліс
10. Кузьмін В. С. Оцінка уровня забезпечення якості послуг автосервісу
11. Ільченко А. В., Балюк В. Ю., Тростенюк Ю. В. Оцінка способу удосконалення фільтра-нейтралізатора відпрацьованіх газів дизеля
12. Шіндерук С. А. Універсальний інструмент магнітно-імпульсної рихтування в низькочастотному режимі діючих полів

Експлуатація І Техніко-економічні ПОКАЗНИКИ АВТОМОБІЛІВ ТА тракторів

13. Тырловой С. И. К моделированию эксплуатационных режимов высокооборотных дизелей
14. Сторчеус Ю. В. Використання принципів каскадного енергообміну у автотракторному дисковому двигуні
15. Кравченко А. П., Верительник Е. А. Исследования нарушений работоспособности автомобилей-тягачей в гарантийный и послегарантийный периоды эксплуатации
16. Смирнов О. П., Богаєвський О. Б., Смирнова А. О. Розрахунок еквівалентної витрати палива електромобілями у різних країнах
17. Кашканов А. А. Мінімізація суб’єктивності експертного оцінювання в задачах автотехнічної експертизи дорожньо-транспортних пригод
18. Потапенко В. В. Аналіз моделі технологічних станів кар'єрних самоскидів БелАЗ
19. Торлин В. Н., Ветрогон А. А., Мешков В. В., Булявец С. В. Тестовая вибродиагностика эксплуатационных свойств несущих систем транспортных средств
20. Волков В. П., Матейчик В. П., Комов П. Б., Комов О. Б., Грицук І. В. Організація технічної експлуатації автомобілів в умовах формування інтелектуальних транспортних систем
21. Серикова И. А. Вопросы измерения динамических характеристик корпуса автомобиля для задач поддержания курсовой устойчивости
22. Клец Д. М. Оценка влияния моментов, действующих на направляющие колеса, на показатели устойчивости и управляемости автомобиля

В ПОРЯДКУ ОБГОВОРЕННЯ

23. Пабат А. І., Крирєєв В. П., Дмитрієв В. В. Корисна модель системи протипожежної безпеки транспортного засобу

Ссылки для загрузки:
№ 29 (1002)
№ 30 (1003)
Госпдоговірна тематика кафедри АІТ на 2013-2015 роки

Між НТУ "ХПІ" та АТ "ХТЗ" підписано рамковий договір про великомасштабне співробітництво. З липня 2013 генеральним директором АТ "ХТЗ" є випускник НТУ "ХПІ" Губин Владислав Валерійович, який надає величезного значення зв'язкам науки з виробництвом - НТУ "ХПІ" та АТ "ХТЗ"
На першому етапі з метою вирішення першочергових завдань планується задіяти 7 кафедр, на другому - 15-17 кафедр університету.
Провідну і координуючу роль з боку НТУ "ХПІ" грає профільна кафедра "Автомобіле- і тракторобудування"Вийшли кафедральні збірники статей

Вісник НТУ "ХПІ" серія "Автомобілі та тракторобудування" № 60
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. - Х.: НТУ «ХПІ». - 2012. - № 60 (966). - 135 с.

і Вісник НТУ "ХПІ" серія "Автомобілі та тракторобудування" №64 за 2012р
Вісник національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. - Х.: НТУ «ХПІ». - 2012. - № 64 (970). - 122 с.

Детально ознайомитися зі статтями можна на офіційному сайті бібліотеки ім. ВернадськогоХV - перша Міжнародна науково-технічна конференція м Севастополь

Співробітники кафедри взяли активну участь в ХV - ій Міжнародній науково-технічній конференції: "Автомобільний транспорт: проблеми і перспективи", що проходила 10-17 вересня 2012 року в м Севастополь.
З доповідями виступили:
Завідувач кафедри Самородов В. Б., декан ТМ факультету к.т.н. проф. Єпіфанов В.В., доц. Бондаренко А.І.
Теми доповідей:
1. "Підсумки розробки в Україні безступінчатих трансмісій для тракторів потужністю 220-350 к.с."
2. "Безступінчасті гідрооб'ємно-механічні трансмісії як невід'ємній елемент СУЧАСНИХ тракторів."
3. "Безступінчасті гідрооб'ємно-механічні трансмісії як невід'ємній елемент СУЧАСНИХ автомобілів, будівельної и спеціальної техніки"
Конкурс студентських наукових робіт в області "Електротехніка та електромеханіка" в м.Дніпродзержинськ 2012

Студент кафедри "АІТ" Бородинов Роман зайняв ІІ місце Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в секції "Електротехнічні системи і комплекси транспортних засобів" за наукову роботу: «Розробка математичної моделі" стартер-генератор-двигун "на базі вентильно-індукторної машини»

Диплом студента Бородинова Романа Диплом студента Бородинова Романа
ХІV Міжнародна науково-практична конференція

12-17 вересня в м Севастополь пройшла міжнародна конференція: "Автомобільний транспорт" Проблеми і перспективи ", на якій взяли участь представники кафедри.

Самородов В.Б.
Результати роботи НТУ «ХПІ» по впровадженню безступінчатих трансмісій в автомобіле- і тракторобудування України.

Самородов В.Б., Сергієнко О.М., Сергієнко М.Є.
Системний підхід до оцінки якостей автомобіля.

Самородов В.Б., Сергієнко О.М.
Методика побудови многопараметровой характеристик автомобільних і тракторних двигунів.

Сергієнко О.М.
Сучасні комп'ютерні технології при моніторингу тягово-швидкісних і паливо-економічних показників автомобіля.

Сергієнко О.М., Сергієнко М.Є., Карпенко М.Є.
Перспективи використання апаратного кошти VBOX при визначенні динамічних показників автомобіля.

Сергієнко М.Є., Маренич О.М.
Комплексна оцінка стану водія при керуванні автомобілем.Госпдооговорна тематика кафедри з ХЗТО

Між кафедрою "АІТ" і ХЗТО укладено договір на розробку та обгрунтування структурної і кінематичної схеми двухпоточной трансмісії УПА-80ПХ з використанням для підйому і гальмування гідрооб'ємного приводуГоспдоговірна тематика кафедри з У.П.Е.К.

Між кафедрою "АІТ" і АТ «« У.П.Е.К »» укладено договір на розробку конструкторської документації безступінчастим гидрооб'емниє механічної (ГОМТ) коробки передач енергонасичених тракторів класичної компоновки

Госпдоговірна тематика кафедри з ХТЗ

Між кафедрою "АІТ" і АТ «ХТЗ» укладено договір на розробку безступінчастим гідрооб'ємної механічної трансмісії (ГОМТ) для тракторів виробництва ХТЗ потужністю 220-240 к.с.Вийшли збірки наукових праць НТУ "ХПІ" №38

Збірки присвячений 125-річчю НТУ "ХПІ" та 80-річчю кафедри "Автомобілі та тракторобудування". .
Тематичний випуск "Транспортне машинобудування" (протокол № 7 від 01 жовтня 2010 р.)Асистент кафедри Селевіч Сергій Геннадійович захистив дисертацію

07 жовтня 2010 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.050.14 при НТУ "ХПІ" відбувся публічний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук асистента кафедри "Автомобілі та тракторобудування" НТУ "ХПІ" Селевіча Сергія Геннадійовича. Тема роботи: «Удосконалення системи управління екстреним гальмуванням автомобіля в умовах невизначеності». Науковий керівник: завідувач кафедри транспортних систем ХНАДУ, д.т.н., професор Гецович Євген Мойсейович.Госпдоговірна тематика кафедри

Укладено договори на виконання дослідно-конструкторських робіт з ЗАТ «ХТЗ» та ІГ «УПЕК» і науково-дослідних робіт з ДП «Завод ПТО» г. Харьков. Загальна сума договорів склала близько 900 тис грн.Бондаренко Анатолій Ігорович захистив дисертацію

24 березня 2010 р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02 при ХНАДУ відбувся публічний захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук асистента кафедри "Автомобілі та тракторобудування" НТУ "ХПІ" Бондаренко Анатолія Ігоровича. Тема роботи: «Удосконалення процесів модуляції тиску в пневматичному гальмівному приводі автомобілів». Науковий керівник: завідувач кафедри транспортних систем ХНАДУ, д.т.н., професор Гецович Євген Мойсейович.
Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus