тел.: (057) 707-64-64
                  707-60-66
                  751-18-30

e-mail: ntu.kpi.at@gmail.com
Facebook, Instagram


Щорічна конференція
Перспективи автомобілі - і тракторобудування


Час проведення: Березень

Конференція за фахом 05.22.02 - автомобілі та трактори. Зареєстрована в реєстрі ВАК УкраїниЩорічна конференція
МІКРОКАД


Час проведення: Травень

Доповіді магістрів, аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.22.02 - автомобілі та трактори.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Тематичний випуск Автомобиле - і тракторобудування.


Збірник випускається з 2002 р. Містить матеріали вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл з сучасних проблем автомобіле- і тракторобудування. Всього випущено 8 випусків.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Конструювання і дослідження тракторів.


Випускається з 1968 року. Діяв до 1991 р. Статті по динаміці руху трактора з механічною і гідрооб'ємної трансмісіями, стійкості руху і керованості, навантажень в ходової частини, питань автоматизації управління режимів роботи агрегату, математичного моделювання динамічних об'єктів.Вісник НТУ "ХПІ" Збірник наукових праць.
Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Транспортне машинобудування"


Заснований в 2001 році. Всього вийшло 8 випусків. У збірнику представлені теоретичні та практичні результати досліджень і розробок, виконаних викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками ...
Сучасне діагностичне обладнання

Універсальний комплекс для діагностики електронних систем легкових автомобілів BOSCH FSA 740 і KTS-530. Забезпечує можливість контролю і діагностики 158 автомобільних систем для 1260 типів автомобілів.Комп'ютерні класи

Лабораторія кафедри включає два комп'ютерні класи, оснащених сучасними обчислювальними мащін, орієнтованими використання таких прикладних пакетів автомтізірованного проектування як Compas, SolidWorks, Mathcad та ін ..Лабораторія

Галузева науково-дослідна лабораторія є на сьогоднішній день як однієї з основних баз для наукових досліджень в галузі, так і унікальним наочним посібником для студентів, які вивчають пристрій, експлуатацію та технічне обслуговування автомобілів та тракторів. Велика частина лабораторних (34) і практичних робіт (18) проводиться на стендах лабораторії.

Акредитація освітніх програм бакалаврів 2021
Пропозиції до проекту освiтньо-професійної програми просимо надсилати на адресу ntu.kpi.at@gmail.com. Надіслані пропозиції будуть разміщуватися модератором не пізніше доби з моменту отримання безпосередньо під відповідним посиланням у порядку їх отримання.
1) ОПП "Автомобілі та автомобільне господарство": 2018, 2020, 2021

2) Протоколи стейкхолдерів та випускників: №2 від 06.09.2020

3) Рецензії на ОПП

4) Навчальні плани для здобувачів освіти, громадян України: 2018, 2019, 2020, 2021

5) Навчальні плани для здобувачів освіти, громадян іноземних держав: 2020, 2021

6) Дисципліни вільного вибору студента із загально університетського каталогу дисциплін

7) Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін загальної підготовки:

Здобувачі освіти – громадяни України
ЗП1 Історія та культура України Сілабус РПНД
ЗП2 Українська мова (професійного спрямування) Сілабус РПНД
ЗП3 Іноземна мова Сілабус РПНД
ЗП4 Філософія Сілабус РПНД
ЗП5 Правознавство Сілабус РПНД
ЗП6 Історія науки і техніки Сілабус РПНД
ЗП7 Вища математика Сілабус РПНД
ЗП8 Фізика Сілабус РПНД
ЗП9 Хімія Сілабус РПНД
ЗП10 Екологія Сілабус РПНД
ЗП Фізичне виховання Сілабус РПНД
Здобувачі освіти – громадяни іноземних держав
ЗП1 Історія та культура України Сілабус РПНД
ЗП2 Філософія Сілабус РПНД
ЗП3 Правознавство Сілабус РПНД
ЗП4 Історія науки і техніки Сілабус РПНД
ЗП5 Українська мова як іноземна Сілабус РПНД
ЗП6 Мова професійного навчання Сілабус РПНД
ЗП7 Англійська мова за професійним спрямуванням Сілабус РПНД
ЗП8 Вища математика Сілабус РПНД
ЗП9 Фізика Сілабус РПНД
ЗП10 Хімія Сілабус РПНД
ЗП11 Екологія Сілабус РПНД
ЗП Фізичне виховання Сілабус РПНД

8) Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін спеціальної підготовки:

СП1 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка ч.1 Сілабус РПНД
СП2 Вступ до фаху. Ознайомча практика Сілабус РПНД
СП3 Сучасні інформаційні технології на автотранспорті Сілабус РПНД
СП4 Теоретична механіка Сілабус РПНД
СП5 Конструкція автомобілів та їх аналіз ч.1 Сілабус РПНД
СП6 Гідравліка, гідро-та пневмоприводи автомобілів Сілабус РПНД
СП7 Теорія механізмів і машин ч.1 Сілабус РПНД
СП8 Теорія механізмів і машин ч.2 Сілабус РПНД
СП9 Конструкція автомобілів та їх аналіз ч.2 Сілабус РПНД
СП10 Автомобільні двигуни, паливно-мастильні матеріали Сілабус РПНД
СП11 Прикладні методи розрахунків на автотранспорті Сілабус РПНД
СП12 Опір матеріалів Сілабус РПНД
СП13 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання в машинобудуванні Сілабус РПНД
СП14 Деталі машин Сілабус РПНД
СП15 Технологія конструкційних матеріалів Сілабус РПНД
СП16 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка Сілабус РПНД
СП17 Основи професійної безпеки та здоров'я людини Сілабус РПНД
СП18 Економіка підприємства Сілабус РПНД
СП19 Прикладне матеріалознавство Сілабус РПНД
СП20 Виробнича практика Сілабус РПНД
СП21 Переддипломна практика Сілабус РПНД

9) Вибіркові освітні компоненти профільної підготовки:

Профільований пакет дисциплін 01 «Експлуатація, діагностика та ремонт автомобілів»
ВП1.1 Електричне та електронне обладнання автомобілів та основи діагностики Сілабус РПНД
ВП1.2 Технологічні основи машинобудування Сілабус РПНД
ВП1.3 Основи експлуатації, обслуговування автомобілів на станціях технічного обслуговування Сілабус РПНД
ВП1.4 Сучасні мехатронні системи на автотранспорті Сілабус РПНД
ВП1.5 Діагностика сучасних систем автомобілів Сілабус РПНД
Профільований пакет дисциплін 02 «Принципи керування автотранспортним підприємством»
ВП2.1 Менеджмент на автотранспорті Сілабус РПНД
ВП2.2 Технологічне планування станцій технічного обслуговування Сілабус РПНД
ВП2.3 Технологічні процеси на автотранспорті Сілабус РПНД
ВП2.4 Основи організації технологічних процесів автотранспортного виробництва Сілабус РПНД
ВП2.5 Імітаційне моделювання на підприємстві Сілабус РПНД
Профільований пакет дисциплін 03 «Механічна інженерія на автотранспорті»
ВП3.1 Механічні коливання в автомобільних системах Сілабус РПНД
ВП3.1 Принципи технологічності в механіці автомобілів Сілабус РПНД
ВП3.3 Планування автотранспортних підприємств Сілабус РПНД
ВП3.4 Методи моделювання технічних систем Сілабус РПНД
ВП3.5 Спеціалізований рухомий склад Сілабус РПНД

10) Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку:

ВВП1 Системи автоматизованого проектування на автотранспорті Сілабус РПНД
ВВП2 Сучасні автозаправні комплекси та зарядні термінали Сілабус РПНД
ВВП3 Розрахунково-теоретичне обґрунтування конструкцій систем та вузлів автомобілів ч.1 Сілабус РПНД
ВВП4 Технологія виробництва та ремонту автомобілів Сілабус РПНД
ВВП5 Основи теорії оптимізації на автотранспорті Сілабус РПНД
ВВП6 Розрахунково-теоретичне обґрунтування конструкцій систем та вузлів автомобілів ч.2 Сілабус РПНД
ВВП7 Сучасні CAD системи на автотранспорті Сілабус РПНД
ВВП8 Безступінчасті трансмісії – основи аналізу Сілабус РПНД
ВВП9 Теорія та основи проектування автомобілів ч.1 Сілабус РПНД
ВВП10 Виробничі системи на автотранспорті та технологія ремонту Сілабус РПНД
ВВП11 Основи структурного і параметричного синтезу в системах транспортних машин Сілабус РПНД
ВВП12 Теорія та основи проектування автомобілів ч.2 Сілабус РПНД11) Результати анкетування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» рівня бакалавр

12) Результати анкетування студентів за результатами зимньої сесії 2020/2021 навчального року

13) Відомості про самооцінювання освітньої програми


Головна          :            Історія кафедри          :            Освіта          :            Наука          :            Техніка          :            Кадровий склад

Ukr, Rus